Over ons

Informatie over Christengemeente Gods Huis

Bezoekadres: Stationsplein 20 (2e verdieping), 2907 MJ Capelle aan den IJsselANBI sinds 2 januari 2015

Samenkomst: zondag 11.00 uur
Voorganger: Pierre Meijer

Bijbelstudie: dinsdagavond 20.00 uur

tel. 06 - 29 37 28 54

IBAN: NL64 RABO 0301 2881 78 t.n.v. Christengemeente Gods Huis te Capelle aan den IJssel

Startsamenkomst

Startsamenkomst op 4 januari 2015

 

Rechtspersoon

Christengemeente Gods Huis is als rechtspersoon een kerkgenootschap met RSIN: 854780968.

Het bestuur wordt gevormd door:

P. Meijer
J.C. Porsius en
M.R. Bosman

De bestuursleden bekleden hun functie als vrijwilliger.

 

Visie en beleidVisie en beleid

Christengemeente Gods Huis heeft als doel:

 • Op basis van het Woord van God (de Bijbel) lokaal, nationaal en internationaal een plaats van samenkomst bieden waar:
  • mensen geestelijk gevoed worden door de woordverkondiging;
  • mensen liefde, bemoediging en herstel in hun persoonlijke leven kunnen ontvangen;
  • getraind worden in hun karaktervorming om zo een goede toekomst op te kunnen bouwen;
 • Het Woord van God verkondigen door onder meer Evangelisatie en een Bijbelschool;
 • Het hulp bieden aan mensen door middel van onder meer pastoraat, de mogelijkheid van ondersteuning van financiële administratie en budgettering, e.d.;
 • Het samenwerken met andere organisaties en bedieningen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bovenstaande opsomming staat in de statuten van Christengemeente Gods Huis.

We vinden het belangrijk dat mensen in de gemeente hun talenten, die ze van God gekregen hebben, in vrijheid kunnen gebruiken en ontwikkelen. Daarnaast willen we een kerk zijn 'met het gezicht naar buiten'. Naar mate de gemeente groeit, zullen ook de activiteiten groeien.

Op het moment houden we de samenkomsten op de zondagmorgen, de Bijbelstudie op dinsdagavond en de bidstond op de donderdagavond. Op de eerste dinsdagavond van de maand zijn de z.g. ‘connectgroepen’. Dit zijn kleinere groepen, die bij mensen thuis samenkomen. Het doel daarvan is met name om elkaar beter te leren kennen. Nu is de gemeente nog klein en iedereen kent elkaar. Maar als de gemeente groeit, moet de geborgenheid blijven en mag er niemand het idee hebben dat hij of zij geen aansluiting kan vinden. Connectgroepen kunnen uitgroeien tot groepen met een specifiek karakter, zoals:

 • Going deep - een groep voor mensen die diep willen graven in de schatten van de Bijbel
 • Omgaan met geld - waar onderwerpen als 'wat staat er in de Bijbel over geld' maar ook 'hoe kan ik goed budgetteren' aan bod komen
 • Strijders - een groep voor mensen die vooral veel voorbede willen doen
 • Jonge moeders
 • enz., net waar belangstelling voor is.

Eens in de veertien dagen is er op de woensdagmorgen ‘Koffie met God’, een open bijeenkomst voor vrouwen waar – naast een gezellig samenzijn onder het genot van koffie of thee – allerlei gespreksonderwerpen over het dagelijks leven, geloof en God aanbod komen, ingeleid door Jetty.

‘Koffie met God’ is één van de initiatieven, die past in de visie om de blik naar buiten gericht te hebben. Mensen uit de wijk zijn meer dan welkom. Als gemeente willen we meer betrokken zijn bij onze wijk, Capelle Schollevaar, maar ook meedoen met initiatieven van andere kerken, om zo gezamenlijk te laten zien dat de Kerk van Jezus Christus oog heeft voor de samenleving.

In 2018 is begonnen met het houden van Spaans-Nederlandse samenkomsten. Deze tweetalige diensten vinden plaats op de eerste vrijdagavond van de maand.

Sinds begin 2017 doen enkele mensen uit onze gemeente mee met het ondersteunen van statushouders, die een huis gekregen hebben in Capelle, om hun weg te vinden in de samenleving.

Al langere tijd doen we mee met het project Budgetmaatjes van Samen 010, een gezamenlijk project met andere kerken, waar mensen die financieel zijn of dreigen vast te lopen hulp geboden wordt en worden begeleid om weer financieel gezond te worden.

In 2020 willen we als gemeente meer aandacht geven aan de jeugd. Vanaf 2019 is er eens per maand een speciale bijeenkomst voor jongeren tijdens de gewone samenkomst. Daarna willen we uitjes gaan verzorgen naar b.v. christelijke concerten, de Opwekkingsconferentie, enz.

In de wintermaanden wordt er een viertal thema-avonden georganiseerd over lifestyle onderwerpen: ‘Voeding’, ‘Communicatie’, ‘Opvoeding’, ‘Grenzen’. Dit gebeurt onder de naam ‘Winterwoensdagavonden’.

De Bijbelschool, waar (jonge en oudere) mensen worden opgeleid en een certificaat kunnen behalen, wordt gecontinueerd. Er zijn nu drie groepen:

 • Het eerste jaar met de onderwerpen 'Geloof' en 'Gods Woord', ‘Goddelijke genezing’ en ‘Gebed’.
 • ‘De realiteit van de nieuwe schepping’, ‘De gaven en de vrucht van de Heilige Geest’, ‘Het verbond’ en ‘Autoriteit van de gelovige’.
 • Een aparte groep, die de ‘Rondreis door de Bijbel’ doet.

 

Financiën / jaarrekening

Het tweede jaar van ons bestaan als kerkgenootschap (2016) hebben we met een klein positief resultaat kunnen afsluiten. Hiervoor zijn we de Heer erg dankbaar. Hij voorziet! In 2016 is de kerk verder gegroeid en mochten we nieuwe   Daarnaast hebben we allerlei activiteiten opstarten en bestaande continueren rond de samenkomst, kinderdienst zoals feesten (Pasen, Kerst), Praise-zondagen, doopdiensten, de Hallelujah Party in oktober, de Bijbelstudie  en connectgroepen op dinsdagavond, 'Koffie met God', enz. We zijn dus extra dankbaar voor al deze dingen. Daarnaast hebben we op het persoonlijke vlak mensen mogen begeleiden met talrijke zaken, pastoraal en praktisch.

Voor wie de financiële gegevens in detail wil bekijken is de  jaarrekening via deze link beschikbaar. De jaarrekening is opgesteld door dhr. J. van Vlijmen van Goudvink Advies.

 

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Naast statuten van Christengemeente Gods Huis. heeft Christengemeente Gods Huis een Huishoudelijk Reglement, waarin de Bijbelse onderbouwing van het leiderschap en enkele praktische zaken staan beschreven.