Over ons

Informatie over Christengemeente Gods Huis

Bezoekadres: Stationsplein 20 (2e verdieping), 2907 MJ Capelle aan den IJsselANBI sinds 2 januari 2015

Samenkomst: zondag 11.00 uur

Bijbelstudie: dinsdagavond 20.00 uur

tel. 06 - 29 37 28 54

IBAN: NL64 RABO 0301 2881 78 t.n.v. Christengemeente Gods Huis te Capelle aan den IJssel

Startsamenkomst

Startsamenkomst op 4 januari 2015

 

Rechtspersoon

Christengemeente Gods Huis is als rechtspersoon een kerkgenootschap met RSIN: 854780968.

Het bestuur wordt gevormd door:

J.C. Porsius,
M.R. Bosman
 

De bestuursleden bekleden hun functie als vrijwilliger.

 

Visie en beleidVisie en beleid

Christengemeente Gods Huis heeft als doel:

 • Op basis van het Woord van God (de Bijbel) lokaal, nationaal en internationaal een plaats van samenkomst bieden waar:
  • mensen geestelijk gevoed worden door de woordverkondiging;
  • mensen liefde, bemoediging en herstel in hun persoonlijke leven kunnen ontvangen;
  • getraind worden in hun karaktervorming om zo een goede toekomst op te kunnen bouwen;
 • Het Woord van God verkondigen door onder meer Evangelisatie en een Bijbelschool;
 • Het hulp bieden aan mensen door middel van onder meer pastoraat, de mogelijkheid van ondersteuning van financiële administratie en budgettering, e.d.;
 • Het samenwerken met andere organisaties en bedieningen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bovenstaande opsomming staat in de statuten van Christengemeente Gods Huis.

We vinden het belangrijk dat mensen in de gemeente hun talenten, die ze van God gekregen hebben, in vrijheid kunnen gebruiken en ontwikkelen. Daarnaast willen we een kerk zijn 'met het gezicht naar buiten'. Naar mate de gemeente groeit, zullen ook de activiteiten groeien.

Op het moment houden we de samenkomsten op de zondagmorgen, de Bijbelstudie op dinsdagavond en de bidstond op de maandagavond.

Sinds het begin van de coronapandemie is Gods Huis gaan live streamen. De samenkomst en de Bijbelstudie zijn live te volgen via het YouTube-kanaal (https://www.youtube.com/c/christengemeenteGodsHuis) en daar is het ook mogelijk om samenkomsten en Bijbelstudies later terug te kijken. Maar daarnaast is het uiteraard ook mogelijk om de samenkomsten en Bijbelstudies te bezoeken en deze echt live mee te beleven in de kerkzaal.

Eens in de veertien dagen is er op de woensdagmorgen om 10 uur ‘Koffie met God’, een open bijeenkomst voor vrouwen waar – naast een gezellig samenzijn onder het genot van koffie of thee – allerlei gespreksonderwerpen over het dagelijks leven, geloof en God aanbod komen, ingeleid door Jetty en Linda.

‘Koffie met God’ is één van de initiatieven, die past in de visie om de blik naar buiten gericht te hebben. Mensen uit de wijk zijn meer dan welkom. Als gemeente willen we meer betrokken zijn bij onze wijk, Capelle Schollevaar, maar ook meedoen met initiatieven van andere kerken, om zo gezamenlijk te laten zien dat de Kerk van Jezus Christus oog heeft voor de samenleving.

Op woensdagmorgen dat er geen ‘Koffie met God’ is, wordt er een bidstond gehouden in de kerk, vanaf 10:30 uur.

Als gevolg van de coronapandemie waren de connect-groepen stil komen te liggen. Connectgroepen zijn kleine groepen met een thema, bedoeld om elkaar beter te leren kennen. Door de connect-groepen kan de gemeente haar karakter behouden als kleine kerk, waarin iedereen elkaar kent en voor elkaar zorgt, ook als de gemeente groeit. In de komende tijd wordt dit initiatief weer opgestart, te beginnen met één groep die in kerk samenkomt om een heerlijke maaltijd nuttigen, samen God loven en prijzen, voor uitwisseling n.a.v. thema uit de bijbel en om te bidden.

Al langere tijd doen we mee met het project Budgetmaatjes van Samen 010, een gezamenlijk project met andere kerken, waar mensen die financieel zijn of dreigen vast te lopen hulp geboden wordt en worden begeleid om weer financieel gezond te worden. In dit kader zijn we ook aangesloten bij het Diaconaal Platform Capelle. Gods Huis is ook gesprekspartner in het Pastoresoverleg Capelle.

In 2021 willen we als gemeente meer aandacht geven aan de jeugd. Vanaf 2019 is er eens per maand een speciale bijeenkomst voor jongeren tijdens de gewone samenkomst. In 2020 is deze tijdelijk gestopt, maar in 2021 willen we deze tienerbijeenkomsten hervatten. We bidden dat het later in het jaar weer mogelijk wordt om uitjes te verzorgen naar b.v. christelijke concerten, de Opwekkingsconferentie, enz.

In 2021 willen we ook de zondagsschool hervatten. Doordat er in coronatijd nog maar weinig kinderen kwamen en er ook weinig leiding was, is de zondagsschool tijdelijk gestopt. We vertrouwen erop dat corona snel zal verdwijnen en ook de kinderen hun eigen dienst weer kunnen hebben.

De Bijbelschool, waar (jonge en oudere) mensen worden opgeleid en een certificaat kunnen behalen, wordt gecontinueerd. Er zijn nu drie groepen:

 • Het eerste jaar met de onderwerpen 'Geloof' en 'Gods Woord', ‘Goddelijke genezing’ en ‘Gebed’.
 • ‘De realiteit van de nieuwe schepping’, ‘De gaven en de vrucht van de Heilige Geest’, ‘Het verbond’ en ‘Autoriteit van de gelovige’.
 • Een aparte groep, die de ‘Rondreis door de Bijbel’ doet.

In het najaar van 2021 zal worden gestart met een nieuw initiatief: de Healing School. Mensen die deze Healing School volgen, zullen niet heel vaak in een klaslokaal zitten, maar je zult hen vinden in de wijk Schollevaar om te vragen of mensen het goed vinden dat er voor hen wordt gebeden. Het idee is gebaseerd op Marcus 16:20 waar staat: ‘En zij (de leerlingen van Jezus) gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.’

Eveneens in het najaar van 2021 zal begonnen worden met het opzetten van een kledingbank. Dit krijgt wordt een laagdrempelige opzet en is gericht op mensen uit de wijk Schollevaar. De kledingbank zal op één of twee dagen in de week geopend zijn met de mogelijkheid om het later evt. uit te bouwen naar meer dagen. Voor bezoekers wordt er een kopje koffie of thee geschonken in de keuken van Gods Huis en daar is ook gelegenheid voor ontmoeting. De mogelijkheid wordt opengehouden om meer te kunnen gaan doen op het gebied van ontmoeting met mensen uit wijk. Gedacht wordt aan ouderen en/of alleenstaanden. In eerste instantie wordt dit gecombineerd met de kledingbank, maar het kan zich ook ontwikkelen tot een aparte activiteit.

We staan open voor nieuwe ideeën en willen ons laten leiden door de Heilige Geest. We zijn er ook van overtuigd dat door Gods liefde wij zijn verbonden met elkaar en Hij onze talenten tot bloei wil laten komen. Alle eer komt Hem toe!

 

Financiën / jaarrekening

Het tweede jaar van ons bestaan als kerkgenootschap (2016) hebben we met een klein positief resultaat kunnen afsluiten. Hiervoor zijn we de Heer erg dankbaar. Hij voorziet! In 2016 is de kerk verder gegroeid en mochten we nieuwe   Daarnaast hebben we allerlei activiteiten opstarten en bestaande continueren rond de samenkomst, kinderdienst zoals feesten (Pasen, Kerst), Praise-zondagen, doopdiensten, de Hallelujah Party in oktober, de Bijbelstudie  en connectgroepen op dinsdagavond, 'Koffie met God', enz. We zijn dus extra dankbaar voor al deze dingen. Daarnaast hebben we op het persoonlijke vlak mensen mogen begeleiden met talrijke zaken, pastoraal en praktisch.

Voor wie de financiële gegevens in detail wil bekijken is de  jaarrekening via deze link beschikbaar. De jaarrekening is opgesteld door dhr. J. van Vlijmen van Goudvink Advies.

 

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Naast statuten van Christengemeente Gods Huis. heeft Christengemeente Gods Huis een Huishoudelijk Reglement, waarin de Bijbelse onderbouwing van het leiderschap en enkele praktische zaken staan beschreven.