Over ons

Informatie over Christengemeente Gods Huis

Bezoekadres: Stationsplein 20 (2e verdieping), 2907 MJ Capelle aan den IJsselANBI sinds 2 januari 2015

Samenkomst: zondag 11.00 uur

Bijbelstudie: dinsdagavond 20.00 uur

tel. 06 - 29 37 28 54

IBAN: NL64 RABO 0301 2881 78 t.n.v. Christengemeente Gods Huis te Capelle aan den IJssel

Startsamenkomst

Startsamenkomst op 4 januari 2015

 

Rechtspersoon

Christengemeente Gods Huis is als rechtspersoon een kerkgenootschap met RSIN: 854780968.

Het bestuur wordt gevormd door:

L.S. Meijer-Bosman,
R.J. Bakker,
M.R. Bosman
 

De bestuursleden bekleden hun functie als vrijwilliger.

 

Visie en beleidVisie en beleid

Christengemeente Gods Huis heeft als doel:

  • Op basis van het Woord van God (de Bijbel) lokaal, nationaal en internationaal een plaats van samenkomst bieden waar:
    • mensen geestelijk gevoed worden door de woordverkondiging;
    • mensen liefde, bemoediging en herstel in hun persoonlijke leven kunnen ontvangen;
    • getraind worden in hun karaktervorming om zo een goede toekomst op te kunnen bouwen;
  • Het Woord van God verkondigen door onder meer Evangelisatie en een Bijbelschool;
  • Het hulp bieden aan mensen door middel van onder meer pastoraat, de mogelijkheid van ondersteuning van financiële administratie en budgettering, e.d.;
  • Het samenwerken met andere organisaties en bedieningen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bovenstaande opsomming staat in de statuten van Christengemeente Gods Huis.

We vinden het belangrijk dat mensen in de gemeente hun talenten, die ze van God gekregen hebben, in vrijheid kunnen gebruiken en ontwikkelen. Daarnaast willen we een kerk zijn 'met het gezicht naar buiten'. Naar mate de gemeente groeit, zullen ook de activiteiten groeien.

Op het moment houden we de samenkomsten op de zondagmorgen 11 uur, de Bijbelstudie op dinsdagavond 20 uur en de bidstond op de maandagavond 20 uur en eens per 14 dagen ook op woensdag 10 uur.

De samenkomsten van Gods Huis zijn later ook te bekijken via het YouTube-kanaal (https://www.youtube.com/c/christengemeenteGodsHuis). 

Eens in de veertien dagen is er op de woensdagmorgen om 10 uur ‘Koffie met God’, een open bijeenkomst voor vrouwen waar – naast een gezellig samenzijn onder het genot van koffie of thee – allerlei gespreksonderwerpen over het dagelijks leven, geloof en God aanbod komen, ingeleid door Jetty en Linda.

‘Koffie met God’ is één van de initiatieven, die past in de visie om de blik naar buiten gericht te hebben. Mensen uit de wijk zijn meer dan welkom. Als gemeente willen we meer betrokken zijn bij onze wijk, Capelle Schollevaar, maar ook meedoen met initiatieven van andere kerken, om zo gezamenlijk te laten zien dat de Kerk van Jezus Christus oog heeft voor de samenleving.

Op woensdagmorgen dat er geen ‘Koffie met God’ is, wordt er een bidstond gehouden in de kerk, vanaf 10:30 uur.

Al langere tijd doen we mee met het project Budgetmaatjes van Samen 010, een gezamenlijk project met andere kerken, waar mensen die financieel zijn of dreigen vast te lopen hulp geboden wordt en worden begeleid om weer financieel gezond te worden. In dit kader zijn we ook aangesloten bij het Diaconaal Platform Capelle. Gods Huis is ook gesprekspartner in het Pastoresoverleg Capelle.

In 2022 is er in Gods Huis een Alpha Cursus geweest, dat is een ongedwongen kennismaking met het christelijk geloof aan de hand vanAlpha cursus korte video's, wat uitleg en gesprekjes, volgend op een gezamenlijke maaltijd (zie: https://alpha-cursus.nl). In het najaar van 2023 willen we deze cursus opnieuw aanbieden een iedereen die daar belangstelling voor heeft.

In 2023 willen we als gemeente meer aandacht geven aan de jeugd en aan jonge gezinnen. De zondagsschoolruimte zal grondig worden aangepakt.

De Bijbelschool, waar (jonge en oudere) mensen worden opgeleid en een certificaat kunnen behalen, wordt gecontinueerd in september.

We staan open voor nieuwe ideeën en willen ons laten leiden door de Heilige Geest. We zijn er ook van overtuigd dat door Gods liefde wij zijn verbonden met elkaar en Hij onze talenten tot bloei wil laten komen. Alle eer komt Hem toe!

 

Financiën / jaarrekening

Voor wie de financiële gegevens in detail wil bekijken is de  jaarrekening via deze link beschikbaar. De jaarrekening is opgesteld door dhr. J. van Vlijmen van Goudvink Advies.

 

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Naast statuten van Christengemeente Gods Huis. heeft Christengemeente Gods Huis een Huishoudelijk Reglement, waarin de Bijbelse onderbouwing van het leiderschap en enkele praktische zaken staan beschreven.